DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU W RAMACH Projekt RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

informuje, iż w ramach realizacji projektu pn.:

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” zlokalizowanego przy ul. Przemysława 15 w Wodzisławiu Śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobówDziałanie: 5.2. Gospodarka odpadamiPoddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

zakończyła postępowanie 02/ZO/2021 o udzielenie zamówienia zgodnie
z zasadą konkurencyjności i wybrała Wykonawcę robót tj.:

PHU „SIÓDEMKA” Łukasz Rundzia

32-590 Gromiec, ul. Nadwiślańska 45


Rozstrzygnięcia ofert na roboty budowlane z udziałem środków RPO i POIS

Zobacz także