DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU W RAMACH Projektu POIS/1.7.1/5/2020:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

informuje, iż w ramach realizacji projektu pn.:

Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wałowa 22 w Wodzisławiu Śląskim, będącego w zasobach SM ROW
w Wodzisławiu Śląskim z wykorzystaniem instalacji OZE oraz I
nteligentnego Systemu Zarządzania Energią”
 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla priorytetu: I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie:  1.7.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

zakończyła postępowanie 04/ZO/2021 o udzielenie zamówienia zgodnie
z zasadą konkurencyjności i wybrała Wykonawcę robót tj.:

PHU „SIÓDEMKA” Łukasz Rundzia

32-590 Gromiec, ul. Nadwiślańska 45

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU W RAMACH Projektu POIS/1.7.1/5/2020:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

informuje, iż w ramach realizacji projektu pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wałowa 22 w Wodzisławiu Śląskim, będącego w zasobach SM ROW
w Wodzisławiu Śląskim z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią.”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

priorytet: I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie: 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

unieważniła postępowanie 03/ZO/2021 o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności. Unieważnienie nastąpiło ponieważ do Spółdzielni nie wpłynęła żadna oferta, która nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszystkie wymagania określone w Specyfikacji.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU W RAMACH Projekt RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

informuje, iż w ramach realizacji projektu pn.:

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” zlokalizowanego przy ul. Przemysława 15 w Wodzisławiu Śląskim” 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

zakończyła postępowanie 02/ZO/2021 o udzielenie zamówienia zgodnie
z zasadą konkurencyjności i wybrała Wykonawcę robót tj.:

PHU „SIÓDEMKA” Łukasz Rundzia

32-590 Gromiec, ul. Nadwiślańska 45