DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

informuje, iż w ramach realizacji projektu pn.:

„Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

zakończyła postępowanie 02/ZO/2018 o udzielenie zamówienia zgodnie
z zasadą konkurencyjności i wybrała Wykonawcę robót tj.:

F-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

XXX-lecia 62c, 44-286 Wodzisław Śląski