DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadanie:

,,Naprawa i konserwacja pokrycia dachowego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Pszowie oraz ul. Szpitalnej 2 i 4 w Rydułtowach”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 03.04.2024r. do godz. 9:00.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Przetargi na roboty budowlane i remontowe

Zobacz także