DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

OGŁASZA w dniu 16.03.2023
pisemny przetarg nieograniczony na najem  lokali użytkowych

Wodzisław Śl.
ul. Kard.St.Wyszyńskiego 30
pow. użytk. 76,74 m2 wadium 5 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Kard.St.Wyszyńskiego 30
pow. użytk. 136,67m2 wadium 9 000,00 zł
Wodzisław Śl.
os. XXX-lecia 62 A
pow. użytk. 374,00 m2 wadium 20 000,00 zł
Wodzisław Śl.
os. XXX-lecia 62 A
pow. użytk. 120,67 m2 wadium 8 000,00 zł
Wodzisław Śl.
os. Przemysława 3
pow. użytk. 70,30 m2 wadium 3 500,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 5
pow. użytk. 113,01 m2 wadium 4 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 5
pow. użytk. 95,94 m2 wadium 3 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 6
pow. użytk. 155,52 m2 wadium 3 000,00 zł
Wodzisław Śl. ul. ul. Przemysława 9 pow. użytk. 178,58 m2 wadium 10 000,00 zł
Wodzisław Śl. Marklowicka 21 pow. użytk. 102,31 m2 wadium 9 000,00 zł
Wodzisław Śl. Marklowicka 21 pow. użytk. 37,09 m2 wadium 3 000,00zł

Wodzisław Śl. Marklowicka 21              pow. użytk.              83,78m2           wadium                    7 000,00zł

Wodzisław Śl. Marklowicka 21              pow. użytk.            142,50m2           wadium                   4 500,00zł

Rydułtowy, ul. Of. Terroru 77                 pow. użyt.              226,53m2          wadium                14 000,00 zł

Rydułtowy, ul. Of. Plebiscytowa 48       pow. użyt.              76,78m2              wadium                  6 000,00zł

Koszty przetargu – 670,00 zł brutto (nie podlega zwrotowi)

Cena wywoławcza za 1 m2/netto za najem lokalu wynosi:

dot. poz. 1-2                 z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe             14,80 zł

–  usługowe                             10,91 zł

dot. poz. 3-4                  z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe            17,69 zł

–  usługowe                             11,37 zł

dot. poz. 5              z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe                    12,70 zł

–  usługowe                             9,30 zł

dot. poz. 6-9                  z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe             13,11 zł

–  usługowe                               10,91 zł

dot. poz. 10-12              z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe             12,26 zł

–  usługowe                             9,30 zł

dot. poz. 13                 z przeznaczeniem  na lokale  –  magazynowe                           8,50 zł

dot. poz. 14                   z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe              15,74 zł

–  usługowe                              11,69 zł

dot. poz. 15                 z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe               17,70 zł

–  usługowe                             11,52 zł

1. Oferty pisemne należy przesłać na adres e-mail lokaleuzytkowe@sm-row.pl do dnia 15.03.2023r.
2. Oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko/ nazwa firmy; adres, NIP, REGON – scan wypisu z CEIDG lub KRS
– data sporządzenia oferty
– wskazanie lokalu będącego przedmiotem złożonej oferty
– wysokość oferowanej miesięcznej stawki najmu lokalu – zł/m2/m-c netto (nie mniejszej niż cena wywoławcza)
– informację o rodzaju prowadzonej działalności,
– klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia niniejszego przetargu.
– potwierdzenie wpłaty wymaganego wadium oraz kosztów przetargu.
3. Oferent zobowiązany jest przed wpłaceniem wadium i przystąpieniem do przetargu uzyskać w Dziale Lokali Użytkowych akceptację Spółdzielni na oferowany profil prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Wadium i koszty przetargu należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni
PKO BP S.A. nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428
5. Informujemy, że wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto przez uczestnika przetargu bez zwrotu kosztów z nim związanych, a osobie, która wygra przetarg –
zostanie zarachowane jako zabezpieczenie należności Spółdzielni wynikających z umowy najmu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.
6. Lokale użytkowe można oglądać po uzgodnieniu terminu – Dział Lokali Użytkowych tel. 32 428 27 46,
7. Informacje o wynikach przetargu zostaną przekazane Oferentom na wskazany w ofercie adres e-mail.
8. Skuteczność przeprowadzenia przetargu pisemnego wymaga złożenia ofert dwóch oferentów.
9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 – pokój nr 29 tel. (032) 428-27-46