DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

OGŁASZA w dniu 3 sierpień 2020r.
ustny przetarg na najem lokali użytkowych

Wodzisław Śl.
ul. Kard.St.Wyszyńskiego 30
pow. użytk. 76,74 m2 wadium 3 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Kard.St.Wyszyńskiego 12A
pow. użytk. 92,66 m2 wadium 3 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Kard.St.Wyszyńskiego 43
pow. użytk. 168,87 m2 wadium 12 000,00 zł
Wodzisław Śl.
os. XXX-lecia 62 C
pow. użytk. 52,12 m2 wadium 2 000,00 zł
Wodzisław Śl.
os. XXX-lecia 62 C
pow. użytk. 35,00 m2 wadium 2 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 3
pow. użytk. 70,07 m2 wadium 3 300,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 3
pow. użytk. 70,30 m2 wadium 3 500,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 5
pow. użytk. 113,01 m2 wadium 4 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 5
pow. użytk. 95,94 m2 wadium 3 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 5
pow. użytk. 31,08 m2 wadium 2 500,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 6
pow. użytk. 155,52 m2 wadium 3 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 9
pow. użytk. 178,58 m2 wadium 5 000,00 zł
Rydułtowy
ul. Plebiscytowa 48
pow. użytk. 24,36 m2 wadium 0,00 zł

Koszty przetargu – 550,00 zł brutto (nie podlega zwrotowi)

Cena wywoławcza za 1 m2/netto za najem lokalu wynosi:
dot. poz. 1 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 13,83 zł
– usługowe 10,19 zł
dot. poz. 2 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 13,69 zł
– usługowe 10,19 zł
dot. poz. 3-5 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 16,53 zł
– usługowe 10,63 zł
dot. poz. 6-7 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 11,87 zł
– usługowe 8,69 zł
dot. poz. 8-12 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 12,25 zł
– usługowe 10,19 zł
dot. poz. 13 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 16,14 zł
– usługowe 10,37 zł

1. Oferty pisemne należy przesłać na adres e-mail lokaleuzytkowe@sm-row.pl do dnia 9.12.2020 r.
2. Oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko/ nazwa firmy; adres, NIP, REGON – scan wypisu z CEIDG lub KRS
– data sporządzenia oferty
– wskazanie lokalu będącego przedmiotem złożonej oferty
– wysokość oferowanej miesięcznej stawki najmu lokalu – zł/m2/m-c netto (nie mniejszej niż cena wywoławcza)
– informację o rodzaju prowadzonej działalności,
– klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia niniejszego przetargu.
– potwierdzenie wpłaty wymaganego wadium oraz kosztów przetargu.
3. Oferent zobowiązany jest przed wpłaceniem wadium i przystąpieniem do przetargu uzyskać w Dziale Lokali Użytkowych akceptację Spółdzielni na oferowany profil prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Wadium i koszty przetargu należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni
PKO BP S.A. nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428
5. Informujemy, że wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto przez uczestnika przetargu bez zwrotu kosztów z nim związanych, a osobie, która wygra przetarg –
zostanie zarachowane jako zabezpieczenie należności Spółdzielni wynikających z umowy najmu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.
6. Lokale użytkowe można oglądać po uzgodnieniu terminu – Dział Lokali Użytkowych tel. 32 428 27 46,
7. Informacje o wynikach przetargu zostaną przekazane Oferentom na wskazany w ofercie adres e-mail.
8. Skuteczność przeprowadzenia przetargu pisemnego wymaga złożenia ofert dwóch oferentów.
9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz wycofania lokalu z przetargu
bez podania przyczyny.

Informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 – pokój nr 29 tel. (032) 428-27-46