DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

„Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” przy ulicy Przemysława 15
w Wodzisławiu Śląskim”

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest usunięcie i utylizacja płyt azbestowo-cementowych wraz z ociepleniem oraz rusztem drewnianym, ich wywiezienie i unieszkodliwienie poprzez składowanie. Materiały azbestowe zostaną zastąpione dociepleniem nieszkodliwym dla zdrowia ludzi. Projekt obejmuje budynek mieszkalny wielorodzinny Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Przemysława 15. Projekt przewiduje łącznie usunięcie wraz z unieszkodliwieniem ponad 42 ton materiału zawierającego azbest z ww. budynku wielorodzinnego. Azbest zostanie unieszkodliwiony poprzez jego składowanie na przystosowanym składowisku, ilość usuniętego w ramach projektu i przewiezionego na składowisko azbestu będzie rejestrowana na kartach przekazania odpadu.

Cele projektu:

  1. Usunięcie i unieszkodliwienie ponad 42 ton odpadów zawierających azbest,
  2. Zmniejszenie negatywnego wpływu włókien azbestowych na zdrowie ludzi oraz środowisko,
  3. Realizacja wymogów unijnych i krajowych w zakresie usuwania azbestu.

Znaczenie Unii Europejskiej w realizacji inwestycji:

Projekt pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” przy ulicy Przemysława 15 w Wodzisławiu Śląskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT.

Wartość całkowita projektu:              2 251 769,31 PLN
z czego dofinansowanie z EFRR:         384 097,04 PLN