DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest usunięcie i utylizacja płyt azbestowo-cementowych wraz z ociepleniem oraz rusztem drewnianym, ich wywiezienie i unieszkodliwienie poprzez składowanie. Materiały azbestowe zostaną zastąpione dociepleniem nieszkodliwym dla zdrowia ludzi. Projekt obejmuje dwa budynki mieszkalne wielorodzinne Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Przemysława 4 i ul. Przemysława 18. Projekt przewiduje łącznie usunięcie wraz z unieszkodliwieniem ponad 91 ton materiału zawierającego azbest z ww. budynków wielorodzinnych. Azbest zostanie unieszkodliwiony poprzez jego składowanie na przystosowanym składowisku, ilość usuniętego w ramach projektu i przewiezionego na składowisko azbestu będzie rejestrowana na kartach przekazania odpadu.

Cele projektu:

  1. Usunięcie i unieszkodliwienie ponad 91 ton odpadów zawierających azbest,
  2. Zmniejszenie negatywnego wpływu włókien azbestowych na zdrowie ludzi oraz środowisko,
  3. Realizacja wymogów unijnych i krajowych w zakresie usuwania azbestu.

Znaczenie Unii Europejskiej w realizacji inwestycji:

Projekt pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ROW” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT.

Wartość całkowita projektu to: 4 934 735,00 z VAT,
z czego dofinansowanie z EFRR to 770 943,66zł z VAT