DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

24.04.2017r. o godz. 17:00 tj. poniedziałek dla członków osiedli Dąbrówki, Piastów i XXX – lecia PRL (część I)
w I Liceum Ogółnokształcącym im 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1

25.04.2017r. o godz. 17:00 tj. wtorek dla członków osiedla Centrum (część II)
w I Liceum Ogółnokształcącym im 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1

26.04.2017r. o godz. 17:00 tj. środa dla członków zamieszkałych na terenie gminy Radlin (część III)
w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie ul. Mariacka 9

27.04.2017r. o godz. 17:00 tj. czwartek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Rydułtowy (część IV)
w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” w Rydułtowach ul. Strzelców Bytomskich 9a

28.04.2017r. o godz. 17:00 tj. piątek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów (część V )
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie ul. Traugutta 32.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok.
5. Podjecie Uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 r. oraz z realizacji Uchwał
Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok
10. Powołanie Komisji Wyborczej i przeprowadzenie wyborów.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej.
Tryb wyborów Rady Nadzorczej określa § 74 ust.5 do 8 statutu Spółdzielni.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wg stanu na 31.12.2016r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia.
14. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że do potwierdzenia członkostwa Spółdzielni przed rozpoczęciem Zebrania konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, w związku z powyższym prosimy o wcześniejsze przybycie.

W przypadku, gdy członek posiada tytuł prawny do kilku lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek prawo uzyskał najwcześniej.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdanie finansowe, raport i opinia biegłego Rewidenta oraz wszystkie projekty Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wraz z pozostałymi materiałami zostaną wyłożone do wglądu, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 pokój nr 7, w godzinach od 800 do 1400 .

W związku z tym, że w punkcie 11 porządku obrad nastąpi przeprowadzenie wyborów do organów samorządowych tj. Rady Nadzorczej, to w oparciu o § 74 ust.5 do 8 statutu Spółdzielni należy zgłaszać kandydatów w formie pisemnej, wg wzoru zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej : www.sm-row.pl, w terminie do 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania oraz nazwę osiedla z którego kandyduje, a także nazwiska i imiona członków zgłaszających.

Do zgłoszenia powinna być dołączona pisemna zgoda kandydata i jego oświadczenie dotyczące braku przeterminowanych zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni przez okres ostatnich 3 lat i na dzień wyborów. Oświadczenie powinno zawierać wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

Zgłoszenie powinno być poparte przez co najmniej 25 członków Spółdzielni. Zarówno osoba zgłaszana jak i zgłaszająca musi być Członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. .

Zgłoszenia dokonuje się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 43 pokój nr 7, w godzinach pracy w Spółdzielni do dnia 10.04.2017r. do godziny 1200.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej