DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Szanowni Państwo
Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” z siedziba przy ulicy

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43 w Wodzisławiu Śląskim (kod pocztowy 44-300) tel. 32 4282702,

sekretariat@sm-row.pl

2. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest realizacja zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Ustawach, Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika między innymi z:
1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późn. zm.
2) Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze z późn. zm.
3) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm.
4) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późn. zm.
5) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczna z późn. zm.
6) Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm.
7) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późn. zm.

3. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub związane umowami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
4. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do innych krajów i organizacji międzynarodowych.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich uzupełniania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
7. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych nastąpi w przypadku wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy Państwem, a Spółdzielnią Mieszkaniową „ROW” w Wodzisławiu Śląskim.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej