DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Kwalifikacje uzupełniające- dobrze widziane:

– licencja zarządcy nieruchomości,

– uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

– podanie o pracę wraz z uzasadnieniem złożenia oferty,

– kwestionariusz personalny kandydata wg. wzoru, który jest dostępny w Dziale spraw pracowniczych i samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” pokój nr 7

– dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i przygotowanie zawodowe tj. uzyskania tytułu technika lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom do okazania przy rozmowie kwalifikacyjnej),

– dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,

– dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (licencje, uprawnienia budowlane, kurs kosztorysowania robót budowlanych , itp.),

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. Z 2002r, nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 2, w zamkniętych kopertach z napisem: „OFERTA PRACY” na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” 44-300 Wodzisław Śl, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43.

Kwestionariusz personalny, opis stanowiska pracy oraz charakterystyka wymagań na stanowisku są dostępne w Dziale spraw pracowniczych i samorządowych pokój nr 7 .

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim. Pracownikiem upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pani Krystyna Zaruba nr tel. (0-32) 428-27-09


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej