DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Wykształcenie :
minimum: średnie budowlane, kosztorysowanie robót budowlanych, umiejętność czytania dokumentacji budowlanej oraz technicznej i umiejętność posługiwania się programami komputerowymi.
preferowane : wyższe budowlane
Obowiązki :
• Wykonywanie czynności związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni.
• Opracowywanie planów remontowych nieruchomości.
• Przygotowanie procedur przetargów na roboty budowlane i usługi z zakresu utrzymania nieruchomości.
• Monitorowanie prowadzonych prac konserwacyjnych i remontowych.

Doświadczenie zawodowe na stanowiskach ds. technicznych i znajomość zagadnień.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
– podanie o pracę wraz z uzasadnieniem,
– kwestionariusz personalny wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm-row.pl lub w Dziale spraw pracowniczych i samorządowych p. nr 7,
– dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i przygotowanie zawodowe – kserokopie,
– dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji – kserokopie,
– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracy,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2016r, poz. 922).

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 2, w kopertach na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43.
z dopiskiem: „OFERTA PRACY”
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z kandydatami jest Pani Krystyna Zaruba tel. 32 428-27-09

Dodatkowe dokumenty do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni:
– kwestionariusz personalny,
– opis stanowiska pracy,
– charakterystyka wymagań na stanowisku.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej