DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

24.04.2019r. o godz. 16:30     tj. środa dla członków osiedli Dąbrówki, Piastów i XXX–lecia.
w I Liceum Ogółnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1

25.04.2019r. o godz. 16:30    tj. czwartek dla członków osiedla Centrum
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7
w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 66

26.04.2019r. o godz. 16:30    tj. piątek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Rydułtowy
w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS”
w Rydułtowach ul. Strzelców Bytomskich 9a

29.04.2019r. o godz. 16:30    tj. poniedziałek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Radlin
w Zespole Szkół w Rybniku-Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Radlinie ul. Mariacka 8

30.04.2019r. o godz. 16:00     tj. wtorek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie ul. Traugutta 32.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok.
 5. Podjęcie Uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018r. oraz z realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2018r. i 16.11.2018r.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.
 8. Podjęcie Uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wg stanu na 31.12.2018r.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia.
 12. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że do potwierdzenia członkostwa Spółdzielni przed rozpoczęciem Zebrania konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, w związku z powyższym prosimy o wcześniejsze przybycie.

W przypadku, gdy członek posiada tytuł prawny do kilku lokali, dla których jest różna właściwość   części Walnego Zgromadzenia o udziale członka we właściwej części Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek prawo uzyskał najwcześniej.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdanie finansowe, raport i sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Biegłego Rewidenta oraz wszystkie projekty Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia  wraz z pozostałymi materiałami zostaną wyłożone do wglądu, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 pokój   nr 7, od dnia 10.04.2019r.  w godzinach od 800 do 1400 .

Z A R Z Ą D
Spółdzielni  Mieszkaniowej
„ROW”
w  Wodzisławiu  Śląskim


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej