DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW
w Wodzisławiu Śląskim
O G Ł A S Z A    PRZETARG
w dniu  10 września 2019

NA SPRZEDAŻ WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO:

Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 24/40
(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 45,94m2 IV piętro
Wywoławcza wartość rynkowa - 86 500,00 zł
Wysokość wadium            - 13 000,00 zł   o    godz.9:00

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 5.09.2019r. od 8:00 do 10:00 po uzgodnieniu tel. 32 428-27-76

Umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego osobie wyłonionej w drodze przetargu Spółdzielnia zawiera w formie  aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej. Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego tj. wynagrodzenie notariusza, podatek od czynności cywilno-prawnej ( PCC) 2% od wartości lokalu, ponosi osoba wygrywająca przetarg.

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH:

Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 95/45
(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 47,55m2 IV piętro
Wywoławcza wartość rynkowa - 99 900,00 zł
Wysokość wadium            - 15 000,00 zł  o godz.10:00

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 5.09.2019r. od 8:00 do 10:00 po uzgodnieniu tel. 32 428-27-76

Pszów, os. Józefa Tytki 1A/4
(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 48,06m2 I piętro
Wywoławcza wartość rynkowa - 120 500,00 zł
Wysokość wadium            -  18 100,00 zł   o godz.11:00

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 5.09.2019r. od 8:00 do 10:00 po uzgodnieniu tel. 887-133-233

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43. Wadium należy wpłacić w dniu przetargu w kasie Spółdzielni.

Szczegółowych informacji można uzyskać w dziale członkowsko-mieszkaniowym tel. 32 428 27 55

Mieszkania można zobaczyć na stronie http://mieszkania.sm-row.pl/
Spółdzielnia oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do wglądu przed przystąpieniem do przetargu. Zgodnie z regulaminem postąpienie w licytacji ustnej nie może być niższe niż 500,00 zł.

Osoba, która wygra przetarg i w terminie 30 dni od daty przetargu nie wpłaci wylicytowanej wartości rynkowej lokalu na rzecz Spółdzielni lub nie dopełni pozostałych formalności traci wpłacone wadium.

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą zakończenia przetargu wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego.

Zgodnie z § 8 pkt.3 Regulaminu, wygrywający przetarg z dniem przeprowadzenia przetargu staje się posiadaczem zależnym lokalu mieszkalnego i ponosi z tego tytułu opłaty ustalone dla danego lokalu (tzw. czynsz).

Umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego osobie wyłonionej w drodze postępowania przetargowego Spółdzielnia zawiera w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego tj. wynagrodzenie notariusza, koszty sądowe w postępowaniu