DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

O G Ł A S Z A

p i s e m n y   przetarg      o f e r t o w y

BRAK OFERT 

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłaciły wymagane wadium na konto Spółdzielni ( nr konta 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 )
Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Pisemne oferty ( wzór do pobrania na stronie internetowej https://sm-row.pl ) udziału w przetargu przyjmowane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w zamkniętych kopertach z załączonym dowodem wpłaty wadium, opatrzonych napisem:
„Przetarg na lokal przy ul…………………………”

 

w Biurze Obsługi Klienta lub wrzucić do urny znajdującej się w siedzibie SM „ROW”.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej https://sm-row.pl.

Szczegółowych informacji można uzyskać w dziale członkowsko – mieszkaniowym tel. 32 4282704 lub 3204282703