DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54
  1. Wykonanie nowej nawierzchni drogowej z podbudową i placu przy budynku ul. Wyszyńskiego 40-48 w Wodzisławiu Śląskim i Wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych – ul. Ofiar Terroru 93 w Rydułtowach.

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:

Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 13.03.2023r. do godz. 9:00

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.


Przetargi na roboty budowlane i remontowe

Zobacz także