DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadania:

Przetarg nr 1:

„Remont zadaszeń balkonów w budynku na os. Dąbrówki 12A
w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:

Pan Konrad Gajewski, tel.: 32 428 27 41

Termin składania ofert – do 23.08.2021r. do godz. 9:00

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

——————————–

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:
„Wymiana zaworów termostatycznych z głowicami przy grzejnikach c.o. w mieszkaniach z ich regulacją w budynku mieszkalnym na os. XXX-lecia 93-96 w Wodzisławiu Śląskim.”

Przetarg nr 2:
„Wymiana zaworów termostatycznych z głowicami przy grzejnikach c.o. w mieszkaniach z ich regulacją w budynkach mieszkalnych przy ul. W. Korfantego 18 i 22 w Radlinie”

Przetarg nr 3:
„Regulacja instalacji c.o. wraz z wymianą zaworów podpionowych, izolacja poziomów rur c.o. w piwnicach – budynki przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13-19 oraz ul. 26 Marca 166 w Wodzisławiu Śląskim.”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 24.05.2021r do godz. 9:00

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

———————————

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

w związku z realizacją projektu pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego w zasobach SM ROW w Wodzisławiu Śląskim z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią”

  1. Wałowa 22, Wodzisław Śląski

w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

priorytet: I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

działanie: 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02, e-mail: a.burczynska@sm-row.pl

www.sm-row.pl

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE:

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Zapytania Ofertowego wraz z wszystkimi załącznikami, którą można pobrać z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, adres strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43852

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

w związku z realizacją projektu pn.:

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” zlokalizowanego przy ul. Przemysława 15
w Wodzisławiu Śląskim”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02, e-mail: a.burczynska@sm-row.pl

www.sm-row.pl

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE:

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Zapytania Ofertowego wraz z wszystkimi załącznikami, którą można pobrać z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, adres strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39028

———————————–

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

Zaprasza firmy do wykonania n/w robót :

1: Wymiana zaworów podpionowych c.o. oraz izolacja poziomów rur c.o.,
i c.w.u, w piwnicach budynku przy ul. Przemysława 11 w Wodzisławiu Śl.

2: Wymiana zaworów podpionowych c.o. z ich regulacją, regulacja zaworów grzejnikowych w mieszkaniach, izolacja poziomów rur c.o. w piwnicach -budynki ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13-19 oraz ul. 26 Marca 166
w Wodzisławiu Śl.

Zainteresowane wykonaniem robót firmy prosimy o kontakt z działem technicznym Spółdzielni:
Rafał Ossowski  tel: 032 428 27 35  email: r.ossowski@sm-row.pl,
lub Konrad Gajewski tel: 032 428 27 41 email: k.gajewski@sm-row.pl.

———————————–


   OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:

„Wykonanie nowej instalacji odgromowej dla budynków: ul. Plebiscytowa 38 i 40, ul. Ofiar Terroru 97, w Rydułtowach”

Przetarg nr 2:

„Wymiana okien piwnicznych w 5 budynkach na os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śl.

Przetarg nr 3:

„Wymiana okien piwnicznych w 3 budynkach w Rydułtowach”

Przetarg nr 4:

„Wymiana zaworów termostatycznych z głowicami przy grzejnikach c.o. w mieszkaniach z ich regulacją w budynku os. XXX-lecia 93-96 w Wodzisławiu Śl.”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
Pan Dariusz Sitek, tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 08.03.2021r do godz. 900 

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

——————————

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

w związku z realizacją projektu pn.: 

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” zlokalizowanego przy ul. Przemysława 15
w Wodzisławiu Śląskim”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02, e-mail: a.burczynska@sm-row.pl

www.sm-row.pl

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE:

 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Zapytania Ofertowego wraz z wszystkimi załącznikami, którą można pobrać z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33055?sekcja=ogloszenie


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:
Wymiana zaworów podpionowych c.o. oraz izolacja poziomów rur c.o., i c.w.u,
w piwnicach budynku przy ul. Przemysława 1 w Wodzisławiu Śl.

Przetarg nr 2:
Wymiana zaworów podpionowych c.o. oraz izolacja poziomów rur c.o., i c.w.u,
w piwnicach budynku przy ul. Przemysława 11 w Wodzisławiu Śl.

Przetarg nr 3:
Regulacja inst. c.o. z wymianą zaworów podpionowych, izolacja poziomów rur c.o. w piwnicach-budynki ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13-19 oraz ul. 26 Marca 166 w Wodzisławiu Śl.

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Rafał Ossowski tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 1.03.2021r do godz. 9:00

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

—————————–

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:
„Naprawa istniejącego ocieplenia na elewacji wejściowej klatki nr 121 na os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śl.”

Przetarg nr 2:
„Remont ocieplenia ścian:
– zachodniej w budynku przy ul. J.Rymera 4 w Radlinie,
– północnej w budynku przy ul. 26 Marca 130-138 w Wodzisławiu Śl.,
– północnej w budynku przy ul. 26 St. Ligonia 6 w Rydułtowach.”

Przetarg nr 3:
„Malowanie pokrycia dachowego budynku na os. Dąbrówki 16 w Wodzisławiu Śl.”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 22.02.2021r do godz. 900

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:
„Wymiana balustrad przy schodach wejściowych oraz zabudowa ścianek bocznych ze szkła hartowanego w budynkach mieszkalnych na os. XXX-lecia 54-58, 131-135 w Wodzisławiu Śl.”

Przetarg nr 2:
„Wykonanie robót malarskich oraz wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym na os. XXX-lecia 131-135 w Wodzisławiu Śl.”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 15.02.2021r do godz. 9:00

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

 ogłasza przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:

  „Remont ocieplenia ścian zewnętrznych z wymianą posadzek na balkonach, remontem  balustrad loggii, wymianą balustrad na loggiach ppoż oraz wykonaniem regulacji instalacji c.o. w budynku przy ul.  Korfantego 26 w Radlinie

Przetarg nr 2:

   Naprawa betonowych elementów balustrad balkonowych w systemie PCC na budynku przy ul. Przemysława 13 w Wodzisławiu Śląskim.

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
Pan Rafał Ossowski tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 1.02.2021r do godz. 900

 W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43852