DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

OGŁASZA w dniu 22.09.2023
pisemny przetarg nieograniczony na najem  lokali użytkowych

Wodzisław Śl.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 30
pow. użytk.76,74 m2wadium5 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
pow. użytk.168,87m2wadium12 000,00 zł
Wodzisław Śl.
os. XXX-lecia 62 C
pow. użytk.15,86 m2wadium2 000,00 zł
Wodzisław Śl.
os. Przemysława 3
pow. użytk.70,30 m2wadium3 500,00 zł
Wodzisław Śl.
os. Przemysława 4
pow. użytk.122,55 m2wadium6 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 5
pow. użytk.95,94 m2wadium3 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 6
pow. użytk.155,52 m2wadium3 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Przemysława 9
pow. użytk.178,58 m2wadium10 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 21
pow. użytk.37,09 m2wadium3 000,00 zł
Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 21
pow. użytk.102,31 m2wadium9 000,00 zł
Rydułtowy
ul. Plebiscytowa 48
pow. użytk.76,78 m2wadium6 000,00zł

Koszty przetargu – 870,00 zł brutto (nie podlega zwrotowi)

Cena wywoławcza za 1 m2/netto za najem lokalu wynosi:

dot. poz. 1               z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe            14,80 zł

–  usługowe                             10,91 zł

dot. poz. 2-3              z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe            17,69 zł

–  usługowe                             11,37 zł

dot. poz. 4-5              z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe            12,70 zł

–  usługowe                             9,30 zł

dot. poz. 6-8              z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe             13,11 zł

–  usługowe                             10,91 zł

dot. poz. 9-10            z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe             12,26 zł

–  usługowe                             9,30 zł

dot. poz. 11              z przeznaczeniem  na lokale  –  handlowe, biurowe             17,70 zł

–  usługowe                            11,52 zł

1. Oferty pisemne należy przesłać na adres e-mail lokaleuzytkowe@sm-row.pl do dnia 21.09.2023r.
2. Oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko/ nazwa firmy; adres, NIP, REGON
– scan/kopię wypisu z CEIDG lub KRS
– data sporządzenia oferty
– wskazanie lokalu będącego przedmiotem złożonej oferty
– wysokość oferowanej miesięcznej stawki najmu lokalu – zł/m2/m-c netto (nie mniejszej niż cena wywoławcza)
– informację o rodzaju prowadzonej działalności,
– klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia niniejszego przetargu.
– potwierdzenie wpłaty wymaganego wadium oraz kosztów przetargu.
3. Oferent zobowiązany jest przed wpłaceniem wadium i przystąpieniem do przetargu uzyskać w Dziale Lokali Użytkowych akceptację Spółdzielni na oferowany profil prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Wadium i koszty przetargu należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni
PKO BP S.A. nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428
5. Informujemy, że wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto przez uczestnika przetargu bez zwrotu kosztów z nim związanych, a osobie, która wygra przetarg –
zostanie zarachowane jako zabezpieczenie należności Spółdzielni wynikających z umowy najmu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.
6. Lokale użytkowe można oglądać po uzgodnieniu terminu – Dział Lokali Użytkowych tel. 32 428 27 46,
7. Informacje o wynikach przetargu zostaną przekazane Oferentom na wskazany w ofercie adres e-mail.
8. Skuteczność przeprowadzenia przetargu pisemnego wymaga złożenia ofert dwóch oferentów.
9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 – pokój nr 29 tel. (032) 428-27-46