DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

ogłaszamy przetarg nieograniczony na zadanie:

Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego przy
ul. Wałowej 22 w Wodzisławiu Śląskim.

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 po wpłacie kwoty 250,00 zł z VAT. Wydawanie Specyfikacji następuje po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

Wpłaty należy wnosić wyłącznie poprzez przelew na konto Spółdzielni nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 w PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. z dopiskiem:
„SWZ Kompleksowa termomodernizacja ul. Wałowa 22”

Do kontaktu z oferentami którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacjii wyjaśnień wyznaczony jest Pan Krzysztof Rduch tel.: 32 428 27 40 oraz Pan Rafał Ossowski tel. 32 428 27 35.
__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 16.06.2016r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni.
W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy zakupili specyfikacje.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny