DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Formularze Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 22 po wpłacie 50,00 zł. z VAT za jedną specyfikację.

Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 z dopiskiem „Przetarg na wymianę drzwi 2016 r.”

Do kontaktu z oferentami, którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczony jest Pan Marek Olszewski tel. 32 42 82 734.

__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 22.03.2016 r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko oferenci, którzy zakupili specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia bez podania przyczyny.