DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

22.04.2015r. o godz. 17:00 tj. środa dla członków osiedli Dąbrówki, Piastów i XXX – lecia PRL (część I)
w I Liceum Ogółnokształcącym im 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1

23.04.2015r. o godz. 17:00 tj. czwartek dla członków osiedla Centrum (część II )
w I Liceum Ogółnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. przy ul.Szkolnej 1

27.04.2015r. o godz. 17:00 tj. poniedziałek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów (część III )
w Miejskim Ośrodku Kultury – Restauracja „ADRIA” w Pszowie ul. Traugutta 1.

28.04.2015r. o godz. 17:00 tj. wtorek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Rydułtowy (część IV )
w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” w Rydułtowach ul. Strzelców Bytomskich 9a

29.04.2015r. o godz. 17:00 tj. środa dla członków zamieszkałych na terenie gminy Radlin (część V)
w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie ul. Mariacka 9

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok.
5. Podjecie Uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2014 r. oraz z realizacji Uchwał Walnego
Zgromadzenia z dnia 28.04.2014r.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni za 2014 rok.
8. Informacja nt. przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2011- 2013.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wg stanu na 31.12.2014r.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2015-2017.
14. Rozpatrzenie odwołań od Uchwał Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdanie finansowe, raport i opinia biegłego Rewidenta oraz wszystkie projekty Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały wyłożone do wglądu, w siedzibie Spółdzielni Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 pokój nr 7, od dnia 1.04.2015r.
Szczegółowe zasady zwoływania, obradowania i podejmowania Uchwał określa Statut Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni zaprasza członków Spółdzielni na zwołane Walne Zgromadzenie koniecznie z dokumentem tożsamości w celu możliwości potwierdzenia członkostwa.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej